Політика Конфіденційності

Розділ І. Загальні положення


1. Додаток «Жабка» (далі – Додаток) належить на праві власності ТОВ "4ек", код ЄДРПОУ 44336843 (далі – Компанія) . Всіоб'єкти права інтелектуальної власності, які містяться у додатку, окрім випадків, коли про це окремо зазначено, належать на праві власності Компанії.


2. Дана Політика конфіденційності та захисту персональних даних (далі – Політика конфіденційності) є чинною виключно в рамках Правил користуванняДодатком та не поширюється на web – сайти третіх осіб.


3. Дана Політика Політикиконфіденційності є комплексом правових, адміністративних , організаційних, технічних та інших заходів, які вживаєКомпанія з метою забезпеченняконфіденційності та захисту персональнихданих фізичних осіб - споживачів, які є користувачами Додатку, окрім випадків, коли така інформація особисто та свідоморозголошується споживачем – користувачем Додатку.


4. Метою впровадження Політикиконфіденційності та захисту персональнихданих є недопущення публічного доступу та розголошення інформації, володільцемякої є споживач.


5. Компанія вживає всіх можливих заходів з метою забезпечення виконання заходів, передбачених даним розділом Політикиконфіденційності.


Розділ ІІ. Доступ до персональнихданих


1. З метою реалізації функцій та завданьДодатку та інших цілей, пов'язаних з цивільно- правовими відносинами міжКомпанією та споживачем, споживач, користуючись даним Додатком та послугами, для надання яких створенийДодаток, надає Компанії дозвіл на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання (в тому числі з використанням автоматизованих засобів) персональних даних, володільцем яких вінявляється.


1.1. З метою реалізації функцій та завданьДодатку та інших цілей, пов'язаних з цивільно- правовими відносинами міжКомпанією та споживачем, споживач, користуючись даним Додатку та послугами, для надання яких створенийДодаток, надає Компанії дозвіл на передачу власних персональних данихтретім особам.


2. Згода споживача, яка надаєтьсяКомпанії на збирання, обробку, зберіганнята використання (в тому числі з використанням автоматизованих засобів) персональних даних та їх передачу третімособам оформлюється шляхом проставлення споживачем відмітки про надання дозволу на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання своїх персональних даних.


3. До персональних даних, на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання яких (в тому числі з використанням автоматизованих засобів) споживач надає дозвіл Компанії входить:


а) прізвище, ім'я, по-батькові;


б) номери засобів зв'язку (телефон, e-mail);


в) сфера діяльності;


г) Інша інформація, яка самостійновноситься споживачем.


ІІІ. Строк та місце зберіганняПерсональних даних


1. Персональні дані, на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання яких споживач надає доступ Компанії зберігаються безстроково, якщоінше не встановлено законодавствомУкраїни або волевиявленням споживача.


2. Місцезнаходженням Компанії є - 78201, м.Коломия, Івано-Франківська область,ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 13, офіс 1.


IV. Права споживача


1. Споживач, відносно власнихперсональних даних, які надаються для збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання Компанії маєправо:


1.1. Знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональнихданих, мету їх обробки, місцезнаходженняКомпанії;


1.2. Отримувати інформацію про умовинадання доступу до персональних даних;


1.3. На доступ до своїх персональнихданих;


1.4. Отримувати інформацію стосовноготого, чи обробляються його персональнідані;


1.5. пред'являти вмотивовану вимогуКомпанії із запереченням проти обробкисвоїх персональних даних;


1.6. пред'являти вмотивовану вимогу щодозміни або знищення своїх персональнихданих, якщо ці дані обробляютьсянезаконно чи є недостовірними;


1.7. на захист своїх персональних данихвід незаконної обробки та випадковоївтрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чинесвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичноїособи;


1.8. звертатися із скаргами на обробкусвоїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;


1.9. застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавствапро захист персональних даних;


1.10. вносити застереження стосовнообмеження права на обробку своїхперсональних даних під час наданнязгоди;


1.11. відкликати згоду на обробкуперсональних даних;


1.12. знати механізм автоматичної обробкиперсональних даних;


1.13. на захист від автоматизованогорішення, яке має для нього правовінаслідки.


V. Розкриття конфіденційної інформаціїта Персональних даних


1. Компанія звільняється від обов'язкудотримання Політики конфіденційностістосовно Персональних даних споживача у випадку, якщо споживач самостійнопублічно розголошує персональні дані.


2. Компанія має право поширюватиперсональні дані споживача у випадкуякщо інформація, отримана зі складу персональних даний є суспільнонеобхідною, тобто є предметом суспільного інтересу, і право громадськостізнати таку інформацію переважаєпотенційну шкоду від її поширення.


3. Компанія має право поширюватиперсональні дані споживача з відповідногописьмового дозволу споживача.


4. Компанія не несе відповідальності за використання Користувачем сторонньогоПЗ та бібліотек, за шкоду або збитки, якихзазнав Користувач або треті особи в результаті невірного розуміння абонерозуміння умов цієї Політикиконфіденційності, інструкцій або вказівокпро порядок використання Сервісу, порядок розміщення даних та іншихтехнічних питань.


VI. Знищення та видаленняперсональних даних


1. Персональні дані, на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання яких споживач надає доступ Компанії підлягають видаленню абознищенню у разі:


- припинення правовідносин міжспоживачем та Компанією;


- видання відповідного приписуУповноваженого Верховної ради з прав людини або визначених ним посадовихосіб секретаріату УповноваженогоВерховної ради з прав людини;


- набрання законної сили рішенням суду щодо видалення або знищенняперсональних даних.